Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met APW de Groot en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zowel mondeling als schriftelijk.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De Reuzenboom, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

2. Bedrijfsomschrijving
APW de Groot is opgericht door A.P.W. de Groot en gevestigd aan de Jan Tooropplantsoen 68, 5151 SK in Drunen. APW de Groot is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76392368.

3. Definities
a. Opdrachtnemer: APW de Groot
b. Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de ouders of voogden van het te coachen kind.
c. Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

4. Uitvoering van de overeenkomst.
a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever.

5. Honorarium
Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van het honorarium van de Opdrachtnemer. Deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij de Opdrachtnemer. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s. Over alle tarieven van Opdrachtnemer is BTW verschuldigd.

6. Betalingsvoorwaarden.
Voor de betaling ontvangt de Opdrachtgever een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum door de Opdrachtgever betaald te worden.
Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen betaalt, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is de opdrachtgever gerechtigd verdere levering van diensten of goederen op te schorten en een incassoprocedure te starten.

7. Verhindering deelname
Indien de deelname aan een coaching sessie bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen minder dan 24 uur vóór de sessie bedragen de kosten het honorarium van de gemiste sessie.

8. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de Opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
Tijdens overmacht worden verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer door overmacht langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9. Aansprakelijkheid.
Bij lichamelijke en psychische klachten raadt Opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade , emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die Opdrachtgever, al dan niet in overleg met Opdrachtnemer heeft genomen.
Opdrachtgever is ten aller tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, zijn eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coaching sessies als de periode daarna.

10. Klachtenprocedure

11. Vertrouwelijke informatie
Alle informatie die tijdens de coaching sessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de Opdrachtgever kan besloten worden om derden in te lichten.
In geval van dreigend gevaar voor Opdrachtgever, Opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de Opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan Opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van Opdrachtnemer eisen. Opdrachtnemer wordt lid van Beroepsvereniging Kindercoachgilde, onderschrijft de Kindercoachgilde Beroepscode en volgt in deze ook het Protocol en Stappen Plan Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van Kindercoachgilde.

12. Het VIM-register
APW de Groot is wettelijk verplicht een zogeheten VIM-register bij te houden. Dit Veilig Incidenten Meld (VIM) systeem is bedoeld voor het leren van incidenten. Het betreft een systeem voor interne melding, registratie en onderzoek van meldingen inzake handelingen welke fout zijn gegaan of anders lopen dan verwacht (een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt).
Incidenten dienen dus bijgehouden te worden in een apart register. De informatie opgeslagen in dit register mag niet gebruikt worden voor een rechterlijke procedure maar het register mag wel bekeken worden door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Eventuele informatie van opdrachtgevers kunnen hierin worden opgenomen als Opdrachtgever bij een incident betrokken was. Hiervan wordt melding gemaakt aan Opdrachtgever indien dit het geval is.

13. Wetgeving
Op alle overeenkomsten en diensten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.